ROMCONFORT S.R.L

O scurtă prezentare a societății comerciale ROMCONFORT S.R.L

In anul 1966, este stabilit Oficiul pentru construcția de case personale Proprietatii (OCLPP) al cărui obiect de activitate a fost construirea de case de proprietate personală în municipiul București și Ilfov Sectorul agricol.

În cadrul acestui program, activitatea companiei a constat în elaborarea documentațiilor, urmărirea executării lucrărilor de către personalul de specialitate inalta competenta si livrarea acestora către beneficiari (persoane fizice). Finanțarea acestor lucrări a fost realizată atât cu fonduri proprii, cât și, de asemenea, cu fonduri bugetare.

Activitatea OCLPP sa concretizat în construirea a peste 40000, proprietate personală locuințelor, tip constructiv vila, in diferite ansambluri rezidentiale din Bucuresti si imprejurimi.

In anul 1973, odată ce a fost elaborat „Planul de dezvoltare regională a Habitations în municipiul București”, OCLPP transformă în Enterprise de cumpărare și vânzare a Habitations din București (ICVL), care, cu această ocazie, lărgește sfera de activitate prin construirea de apartamente în blocuri (blocuri cu mai multe etaje).

În cei 18 ani de activitate, ICVL reușește să construiască peste 330.000 de apartamente cu finantare prin credite de stat și peste 20000 de tip vila cu locuinta proprie de finanțare.

În 1991, în baza deciziei Consiliului Local al municipiului și a Legii 31/1990 privind societățile comerciale București, CNIV se restructurează și devine persoană juridică română, cu o structură a acționarilor de 70% capital de stat (FPS) și de capital privat 30% ( FPP), numit „ROMCONFORT”.

Ulterior, structura acționarilor modifică prin cumpărarea de acțiuni prin metoda MEBO în 1996 și apoi în 2004, prin achiziționarea majorității acțiunilor de la AVAS; acest lucru, astăzi întregul capital al societății este privat și 10% deținută de persoane fizice.

Activitatea principală a companiei „ROMCONFORT” s-a concentrat după 1991, în finalizarea de aproximativ 120 de blocuri cu peste 6000 de apartamente. Sursa de finanțare a fost mixta (atât resurse proprii, precum și din bugetul conform HG nr 39/1993 și Ordonanța de urgență nr 19/1994.

Continuă diversificarea activității prin preluarea de vânzări construite din locuințele fonduri de stat în conformitate cu Legea Decretul nr 61/1991, capitalizarea pe baza de locuinte Legea 112/1995 (casele naționalizate) și Legea nr 114/1996.

In prezent, activitatea firmei constă in administrarea financiară, a vanzarilor (urmărirea incasarii contravalori locuințelor și de transfer a ratelor și a intereselor aferente), vanzarile de noi locuinte construite din fondurile de stat, precum și capitalizarea fondului de arhivă disponibil al companiei.

Compania isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea 31/1990 republicată, potrivit unui STATUT propriu și o politică internă Regulament, cu respectarea legislației române în vigoare.

Compania are 20 de angajați, cu structura organizatorică aprobată de către Consiliul de Administrație.

Valorificând avantajul poziției centrale ultra în capitală (km 0), compania continuă pe o scară ascendentă activitatea tranzacțiilor imobiliare fiind membru ARAI.

La dinamica ridicată a tranzacțiilor de pe piața internă imobiliare, „ROMCONFORT” legături de a diversifica oferta de oportunități, care prin contractarea unor parteneri externi europeni și, de asemenea americani.

Putem afirma că implacabil, prin natura performantelor noastre, „ROMCONFORT” este cea mai veche companie din acest domeniu din România, un pionier al activității Real Estate.

Printr-o politică flexibilă în domeniu, cu o ambițioasă și în același timp bord profesional de management, avem garanția că vom avea succese pentru mulți ani de acum incolo.

Noi așteptăm ca oamenii interesați să vină în România și să investească aici, în prezent, cel mai dinamic domeniu, în conformitate cu sloganul nostru „toată lumea trebuie să câștige în imobiliare.”

A brief presentation of the trading company ROMCONFORT S.R.L

In the year 1966, it is established the Office for the Construction of Personal Ownership Homes (OCLPP) whose activity object was the construction of personal property homes in Bucharest Municipality and Ilfov Agricultural Sector.

Within this program, the activity of the company consisted in the elaboration of documentations, the tracking of the execution of the works by high competence specialty personnel and their delivery to beneficiaries (natural persons). The financing of these works was done both with own funds and also with budget funds.

OCLPP’s activity materialized in the construction of over 40000 habitations, personal ownership, construction type villa, in different residential assemblies in Bucharest and surroundings.

In 1973, once „The Regional Development Plan of Habitations in Bucharest Municipality” was elaborated, OCLPP transforms in the Enterprise of Purchase and Sale of Habitations in Bucharest (ICVL), which, with this opportunity, widens its activity scope by building flats in blocks (blocks with more floors).

In the 18 activity years, ICVL manages to build over 330000 flats with financing by state credits and over 20000 habitations type villa with own financing.

In 1991, based on the Decision of the Local Council of Bucharest Municipality and Law 31/1990 concerning trading companies, ICVL restructures itself and becomes Romanian legal person with a structure of shareholders of 70% state capital (FPS) and 30% private capital (FPP), named „ROMCONFORT”.

Subsequently, the structure of the shareholders modifies by the purchase of shares by MEBO method in 1996 and then in 2004, by purchasing the majority of shares from AVAS; this, today the entire capital of the company is private and 10% owned by natural persons.

The main activity of the company „ROMCONFORT” concentrated after 1991 in the finalization of approximately 120 blocks with over 6000 flats. The financing source was mixed (both own resources and also from the budget according to Government Decision no 39/1993 and Emergency ordinance no 19/1994.

Continues the diversification of the activity by taking over for sales habitations built from state funds according to Law-Decree no 61/1991, habitations capitalization based on Law 112/1995 (nationalized houses) and LAW no 114/1996.

Presently, the activity of the company consists the financial administration of sold habitations (tracking, caching and transfer of afferent rates and interests), sales of new habitations built from state funds, and also the capitalization of the available archive fund of the company.

The company develops its activity according to Law 31/1990 republished, according to an own STATUTE and an Internal Regulation Policy, observing the Romanian legislation in force.

The company has 20 employees, with the organizational structure approved by the Administration Board.

Capitalizing the advantage of ultra central position in the capital (km 0), the company continues on an ascendant scale the activity of real estate transactions being ARAI member.

To the high dynamic of the transactions of the real estate domestic market, „ROMCONFORT” ties to diversify that offer of opportunities by contracting European and also American foreign partners.

We can inerrably state that, by the nature of our performances, „ROMCONFORT” is the oldest company in this field from Romania, a pioneer of Real Estate activity.

By a flexible policy in the field, with an ambitious and at the same time professional board of management, we have the guarantee that we will have successes for many years on.

We wait for the people interested come to Romania and invest here in the presently most dynamic field, according to our slogan „everybody must win in real estate.”